Treenigheten 
Det er én Gud: Fader, Sønn og Hellige ånd, en enhet av tre personer i evig sameksistens. Gud er udødelig, allmektig og allvitende. Han er Skaperen, kilde til alt liv og står over alt det skapte. Gud den evige Sønn tok bolig hos menneskene. Gjennom Jesus Kristus er Guds karakter blitt synlig og frelse for menneskene gjort mulig. Gud den Hellige Ånd kaller menn og kvinner til seg og gir menigheten åndelige gaver.

Kristus er vårt håp
Gjennom Kristi liv i fullkommen lydighet til Guds vilje, hans lidelse, død og oppstandelse, har Gud skaffet den eneste mulighet for soning av menneskers synd. Ved tro kan de som tar imot soningen ha evig liv.

Jesus vil komme igjen
Kristi annet komme er menighetens velsignede håp og evangeliets store klimaks. Hans komme vil være håndgripelig, personlig, synlig og verdensomspennende. Når han vender tilbake vil rettferdige stå opp fra graven og bli forvandlet sammen med de som lever og tatt med til himmelen. De som har forkastet den guddommelige nåde vil gå til grunne.

Menigheten
Menigheten, eller Kirken, er fellesskapet av troende som bekjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser. I menigheten samles menn og kvinner for tilbedelse, fellesskap og Ordets forkynnelse, feiring av Herrens nattverd, tjeneste for nabolag og til verdensomspennende forkynnelse av evangeliet.

Bibelen
Det gamleg og det nye testametet er Guds Ord, gitt ved guddommelig instpirasjon gjennom hellige Guds menn som talte og skrev ved Den Hellige Ånd. Bibelen er en troverdig åpenbaring av Guds vilje.

Dåp
Dåp ved neddykking er et symbol på vårt fellesskap med Kristus, at våre synder er tilgutt og at vi har tatt imot Den Hellige Ånd.

De ti bud
De ti bud, de store prinsippene i Guds lov, ble levd ut i Kristi liv. De uttrykker Guds kjærlighet, vilje og forteller hvordan menneskene skal leve og behandle hverandre. Frelse er av nåde, ikke gjerninger, men dens frukt er lydighet til budene. Det er ikke et håpløst strev etter å fortjene frelse, men i takknemlig harmoni med livet og viljen til Ham som gjennom fullkommen lydighet har gitt oss tillit og godtatt oss som sine sønner og døtre.

Sabbaten
Den syvende dag i uken, lørdag, er en dag til hvile, tilbedelse og tjeneste i harmoni med det Jesus, sabbatens herre, lærte og praktiserte. Sabbaten er en dag med gledelig fellesskap med Gud og hverandre. Vi betrakter tiden fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld som hellig. Sabbaten er et minne og en feiring av Guds skapende og frelsende gjerninger.

Den nye jord
På den nye jord, der rettferdighet bor, vil Gud skape et vakkert hjem for de frelste i fullkomne omgivelser for evig liv, kjærlighet, glede og undervisning. Gud selv vil bo med sitt folk og lidelse og død vil ikke finnes mer.

Fullstendig oversikt over fundamentale trospunkter
En samlet oversikt over våre 28 trospunkter, finner du på nettsidene til Adventistsamfunnet i Norge.  Vi begrenser naturligvis ikke troen til 28 punkter, men har funnet det praktisk å systematisere noe av bibelens informasjon på denne måten. 

Mer om hva adventister tror
Vil du vite mer om vår tro, kan du ta et brevkurs hos Norsk Bibelinstitutt. Det er kostnadsfritt.

Vår tro

Syvendedagsadventistkirkens tro er ment å gjennomsyre hele livet. Den vokser ut av Bibelen som danner et overbevisende portrett av Gud. Du inviteres til å utforske, erfare og kjenne Den som ønsker å gjøre oss hele.

Finn ut mer